ฐานข้อมูลสมาชิก / ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัด

รหัส สพท. ระดับสถานศึกษา จำนวนโรงเรียน จำนวนเด็ก รายละเอียด
1 157 รายละเอียด
101709 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 32 32,587 รายละเอียด
7201 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 137 21,084 รายละเอียด
7202 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 134 21,758 รายละเอียด
7203 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 128 15,101 รายละเอียด
รวม 432 90,687