ข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงาน TO BE NUMBERONE

ข้อมูลพื้นฐาน
อำเภอ
รวม
เมือง เดิมบางฯ ด่านช้าง บางปลาม้า ศรีประจันต์ ดอนเจดีย์ สองพี่น้อง สามชุก อู่ทอง หนองหญ้าไซ
ตำบล 20 14 7 14 9 5 15 7 13 6 110
เทศบาลเมือง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
เทศบาลตำบล 7 8 1 7 6 2 1 1 9 1 43
อบต. 14 8 7 11 4 5 14 6 6 6 81
ชุมชน 72 42 5 30 24 8 25 20 30 2 258
หมู่บ้าน 124 121 93 127 64 50 140 68 155 66 1,008
สถานประกอบการ 3 0 1 0 1 1 4 2 2 0 14
เรือนจำ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
คุมประพฤติ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
สถานพินิจฯ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
มัธยมศึกษา 5 4 2 3 3 2 5 3 4 1 32
อาชีวศึกษา 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7
อุดมศึกษา 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
วสส/วพบ. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
รร.กีฬา 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
สถาบันพลศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
สพป.เขต 1-3 59 42 36 48 32 28 63 26 60 24 418